Kurumsal vatandaşlık nedir?

Şirketler, tüzel kişiler olarak gerçek kişiler gibi topluma karşı bazı sorumluluklar taşırlar. Şirketler, kurumsal vatandaşlar olarak içinde bulundukları topluma karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirdikleri oranda iyi kurumsal vatandaşlar olarak öne çıkarlar.

Sosyal sorumluluk nedir?

Sosyal sorumluluk kişi ve kurumların sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda sorumlu ve dikkatli davranmasını ifade eden bir tanımdır. Kişi ve kurumların sosyal sorumlu davranmaları toplumsal gelişime katkı sağlar.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk, adından da anlaşılacağı üzere şirketlerin kurumsal vatandaşlar olarak işlerini, çalışanlar ve paydaşlarıyla ilişkilerini sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda duyarlı, etik, sorumluluk sahibi yaklaşımlarla gerçekleştirmeleri ve toplumsal konulara yatırım yapmaları anlamına gelir. Kurumsal sosyal sorumluluk yasal zorunluluklara ve yasalara uymayı değil, şirketlerin kendi inisiyatifleriyle gönüllü olarak gerçekleştirdikleri uygulamaları kapsar.

Kurumsal sosyal sorumluluğun firmalara katkısı nedir?

• Kurumsal itibar gelişimine katkı
• Daha iyi risk yönetimi
• Çalışan bağlılığının gelişimine katkı
• Daha iyi pazar pozisyonu ve rekabet gücü
• Maliyetlerde düşüş
• Daha güçlü tedarik zinciri
• Toplumla daha güçlü ilişkiler
• Paydaşlarla daha güçlü ilişkiler

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi nedir?

Bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi toplumsal bir ihtiyaca yönelik çözümlerin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik olarak, belirli bir bütçe ve zaman planı çerçevesinde tasarlanarak uygulanmasından oluşur. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri şu özelliklere sahip olmalıdırlar:

• Toplumsal gerçeklere ve ihtiyaçlara uyumluluk
• Kurum ilke ve değerleriyle uyum
• Uygulanabilirlik
• Sürdürülebilirlik
• Yaygınlaştırılabilirlik
• Paydaş katılımı
• Ölçülebilirlik

Proje paydaşı nedir?

Bir kurumsal sosyal sorumluluk uygulamasından etkilenebilecek, süreçlere katkıda bulunabilecek tüm taraflar o projenin paydaşı olarak adlandırılırlar.

Çoklu paydaş yönetimi nedir?

Bir projede rol sahibi olan/projeden etkilenen tüm paydaşların ortak amaç ve hedefler çevresinde bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla bu taraflarla ilişkilerin yönetilmesi ve tüm paydaşların proje karar ve uygulama süreçlerine etkin katılımının sağlanmasıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun iletişimi nasıl yapılır?

Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi marka iletişiminden farklı olarak satış odaklı olarak değil kurumsal itibar odaklı gerçekleştirilir. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin toplumla paylaşılmasında ticari kaygıdan önce kurum itibarının desteklenmesi öne çıkarılmalı ve satış ve bilinirlik alanında kısa vadeli sonuçlar beklenmemelidir. Bu iletişim içeriği etkinlik temelli olmaktan daha çok sorunların çözümüne katkı sunacak çıktılardan oluşturulur. Kurumsal itibarın gelişimi emek ve tutarlı yaklaşım gerektiren orta ve uzun vadeli bir süreçtir.

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik, yaygın anlamıyla üretim süreçlerinin çeşitliliğini ve üretkenliğini koruyabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Ekosistemlerin sağlıklı ve üretken olarak yaşamlarına devam edebilmelerini ifade eden ekolojik sürdürülebilirlik ile toplumsal ve ekonomik süreçlerin üretkenliklerini koruyabilmelerini ifade eden ekonomik sürdürülebilirlik özellikle son yıllarda iç içe geçmiş durumdadır. İki sistemin de sürdürülebilirliğini koruyabilmesi birbirilerine bağlıdır.

Sürdürülebilirlik iletişimi nasıl yapılır?

Sürdürülebilirlik iletişimi de sosyal sorumluluk iletişimi gibi uzun vadeli ve tutarlı bir süreç olarak gerçekleşir ve kurumsal itibarın gelişimi açısından kritik önem taşır. Sürdürülebilirlik iletişimi de KSS iletişiminde olduğu gibi tek yönlü değil, paydaşı da sürece dâhil eden bir yaklaşımla gerçekleştirilir.